logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Drukuj

 

Samorząd uczniowski klas I-III

 

przewodnicząca - Bosiak Kacper- klasa IIIc

 

zastępca - Przybysz Magda - klasa IIIc

 

skarbnik - Krajewska Julia - klasa IIIa

opiekun – p.Anna Frąś

 

Samorząd uczniowski klas IV-VIII

    przewodnicząca - Eliza Klus - klasa VIIIf

    zastępca - Julia Kuźniewska - klasa VIIIs

     skarbnik -  Larysa Julkowska - klasa VIIId

 

  

opiekun – p. Magdalena Nejman

 

 

 

Kompetencje samorządu uczniowskiego

 

1.   Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.   Samorząd uczniowski sam określa regulamin swojej działalności, o którym informuje ogół uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.   Samorząd ma prawo przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

4.  Samorząd ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi.

5.   Uczniowie mają prawo do odwołania samorządu uczniowskiego, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniałby je źle.

6.   Opiekę nad samorządem uczniowskim sprawuje opiekun wybrany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym przez wszystkich uczniów szkoły.

7.   Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa 2 lata.

8.   Funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego można sprawować tylko przez 2 kadencje.

9.   Kandydatem na opiekuna może zostać każdy nauczyciel szkoły.

10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.