logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Idea klas integracyjnych Drukuj

 

   "Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie."

twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce prof. Maria Grzegorzewska

 

   Termin integracja pochodzący z języka łacińskiego (integratio) jak podaje "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysława Kopalińskiego oznacza zespolenie, scalenie, tworzenie całości z części.

   Dla naszej szkoły klasy integracyjne stały się miejscem wspólnego przebywania, uczenia się, zabawy, rozmów, spacerów, przeżywania chwil smutnych i radosnych, nawiązywania sympatii i przyjaźni dzieci pełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspólne przeżycia dzieci wpływają korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny, estetyczny, duchowy i intelektualny jednych i drugich, a każde dziecko przygotowuje się na miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi i samym sobą.

 

   Od 2002 roku klasy "a" są klasami integracyjnymi. Liczba uczniów w klasie integracyjnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 

   Obecnie do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności :

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z autyzmem wczesnodziecięcym,

- z autyzmem dziecięcym w postaci Aspergera,

- z ADHD,

- z zaburzeniami zachowania,

- z nadpobudliwością ruchową,

- z epilepsją,

- z zaburzeniami neurologicznymi,

- z zaburzeniami rozwojowymi w postaci wodogłowia wewnętrznego,

- z uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z niepełnosprawnością ruchową.

 

   Integracja jako nowa forma edukacji, jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Korzyści wynikające z edukacji integracyjnej są szansą wychowania nowego pokolenia inaczej, rozbudzenia świadomości, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Klasy integracyjne są miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka.

autor - Edyta Kowalska

 

   Zapraszamy do lektury artykułu dyr Ewy Woźniak zamieszczonego w "Oświacie Mazowieckiej" Nr 4 (sierpień 2010) - Biuletynie Informacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie (str. 24 - 25)  "Klasa integracyjna - problem czy dobrodziejstwo"