Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Regulamin klas sportowych Drukuj

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 23 IM. ARMII KRAJOWEJ W PŁOCKU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku prowadzi klasy sportowe.

2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 3 lata. Klasy z rozszerzonym programem piłki siatkowej dziewcząt i piłki ręcznej chłopców powoływane są od poziomu klas IV i realizują program do klasy VI.

3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.

4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej rejonem.

5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego: bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, testy sprawnościowe przeprowadzone pod koniec klasy III oraz akceptacja rodziców.

6. Na wniosek trenera klasy sportowej dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego. Trener dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia w terminie do końca maja każdego roku lub w uzasadnionych przypadkach po obozie sportowym.

 

II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej ma następujące prawa:

1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),

2. ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań określają odrębne przepisy),

3. ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,

4. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności,

5. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność a odnotowywana jest jako „zawody”

6. na wniosek rodzica, trenera lub wychowawcy uczeń ma prawo powrotu do klasy macierzystej.

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej powinien:

1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i posiadać strój odpowiedni do miejsca zajęć,

2. osiągać pozytywne wyniki w nauce,

3. reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w kalendarzu imprez sportowych,

4. uczestniczyć w obozach sportowych (np. obozie narciarskim, organizowanym w II tygodniu stycznia każdego roku),

5. poddawać się okresowym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej,

6. dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego

7. przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,

8. przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,

9. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć lekcyjnych, a w szczególności wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów i wycieczek,

10. wzorowo zachowywać się wobec rówieśników i pracowników szkoły,

11. długotrwałą niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, z wyprzedzeniem przedłożyć trenerowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych,

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej, który:

- nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy sportowej), 
osiąga złe wyniki w nauce,
-  wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz pracowników szkoły,
-  nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania,
dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych,
- nie podnosi własnego poziomu sportowego,
-  nie bierze udziału w zawodach sportowych,
ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu.

 

2. Kary i nagrody wymierzane są zgodnie ze Statutem Szkoły.