logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Regulamin klas sportowych Drukuj

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 23 IM. ARMII KRAJOWEJ W PŁOCKU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1129) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).

  1. Szkoła Podstawowa nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku  prowadzi klasy sportowe IV, V, VI, VII i VIII .
  2. Cykl kształcenia sportowego w szkole podstawowej trwa 5 lat. Klasy z ukierunkowanymi programami klas sportowych  na ( piłkę ręczną, siatkówkę i gry zespołowe)  powoływane są od klas IV i realizują program do klasy VIII.
  3. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi.
  4. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej rejonem.
  5. Uczniowie klas sportowych wyłaniani są w drodze postępowania rekrutacyjnego określonego w „Procedurze rekrutacji do klasy IV sportowej .
  6. Na wniosek trenera klasy sportowej dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego. Trener dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia w terminie do końca maja każdego roku.
  7. Uczniowie biorą udział w zawodach i obozach organizowanych w okresie zimowym – drugi tydzień stycznia  i w okresie letnim w czasie wakacji .

 


II. PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej ma następujące prawa:

 

1. ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów klasy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze);

2. po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych, ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym, z zakresu materiału przerabianego w czasie jego nieobecności;

3. absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność a odnotowywana jest jako zawody sportowe;

 

4.  do korzystania pod opieką trenera ze sprzętu  sportowego  oraz infrastruktury  sportowo – rekreacyjnej szkoły. 

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

1.  Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku a ponadto ma obowiązek:

a)             systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, treningach, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,

b)        reprezentować godnie szkołę, wybrany Klub sportowy we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego i kalendarza imprez sportowych,

c)             poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej,

d)        dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy - przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,

e)             przestrzegać poleceń trenera w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,

f)              przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,

g)        wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą w czasie pobytu w szkole, na treningach, zajęciach wychowania fizycznego i wyjazdach sportowych,

h)        przestrzegać postanowień Statutu Szkoły.

2.  Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej, który:

a)              nie realizuje w dostatecznym zakresie obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy sportowej w obszarze określonej dyscypliny sportowej);

b)        wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli;

c)              nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania;

d)        dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych;

e)             nie bierze udziału w zawodach sportowych;

 

f)             ma stwierdzoną przez lekarza specjalistę niezdolność do uprawiania sportu. 

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, treningu, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie z WSO Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku, a ponadto może on ponieść karę w postaci:

a)    odsunięcia od gry w meczach bądź turniejach , udziału w obozach sportowych

b)czasowe zawieszenie w charakterze czynnego uczestnika treningów;

c)     przeniesienie na stałe do klasy niesportowej.

 

2.           Uczeń nie przestrzegający postanowień regulaminu, zostaje przeniesiony do klasy   niesportowej szczególnie w razie :

 

a)     notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych - jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie jako nieodpowiednie;  lub

b)osiągania niezadowalających wyników sportowych lub dydaktycznych;  lub

c)     częstego nieusprawiedliwionego (10% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz każdego nieusprawiedliwionego opuszczenia meczu; lub

d)stwierdzenia zachowania zagrażającego bezpieczeństwu  innych uczniów.

 

3.  Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor, na wniosek wychowawcy i trenera.

 

4.  O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na tydzień przed terminem przeniesienia.

5.  Nie spełnia wymogów regulaminu uczeń klasy sportowej, który:

a)     nie realizuje w sposób dostateczny obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy sportowej)

b)wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli

c)     nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania

d)dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych

e)     nie bierze udziału w zawodach sportowych

f)     ma stwierdzoną przez lekarza specjalistę niezdolność do uprawiania sportu

 

6.           W przypadkach nieobjętych powyższym Regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły . Od decyzji Dyrektora nie ma odwołania