logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły Drukuj

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2024/2025,
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Szanowni Państwo Rodzice

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 15 marca od godz. 9.00 -
29 marca 2024 r. do godz. 15.00.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Rodzice dziecka wypełniają nowy wniosek podając standardowe dane (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z oświadczeniami w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.  

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;

2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują  w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;

3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Dodatkowe informacje o każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępne są na stronie ppo.zjoplock.pl w ramce Placówki oświatowe > Szkoły podstawowe.

Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia,  wypełniają elektroniczny wniosek w dniach 15 marca od godz. 9.00 - 29 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Kwalifikacja kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu przez komisję uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie przydatności do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się w dniach   3 – 4 kwietnia 2024 r. O dokładnym terminie rodzice kandydata zostaną poinformowani telefonicznie.

Na badanie przydatności należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

Jeżeli dziecko zostało zgłoszone do szkoły obwodowej, system NABO uniemożliwi wprowadzenie wniosku w rekrutacji do szkoły spoza obwodu. Aby wziąć udział
w rekrutacji, Rodzic powinien wycofać zgłoszenie w szkole obwodowej.

 

UCHWAŁA NR 727/XLI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2024/2025

(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

 

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO
dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa.
(zapoznanie się z ofertą szkół,

wypełnianie i drukowanie nowego wniosku).

15 marca
godz. 9.00

29 marca
godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru
wydrukowanego i podpisanego
 „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

Dopuszcza się złożenie wniosku
wraz z oświadczeniami
w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły.

15 marca

godz. 9.00

29 marca
godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2 kwietnia
godz. 9.00

4 kwietnia
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia
godz. 12.00

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej,
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Po zalogowaniu do systemu, rodzice elektronicznie potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.

8 kwietnia
godz. 12.00

11 kwietnia
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia
godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść
do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 12 kwietnia
godz. 12.00

       


Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2024/2025.

 


Postępowanie uzupełniające *

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie na stronie naborowej

wykazu wolnych miejsc.

6 maja
godz. 9.00

Składanie "Wniosku o przyjęcie dziecka
do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa", bezpośrednio do dyrektora szkoły.

Dopuszcza się złożenie wniosku
wraz z oświadczeniami
w formie skanu wysłanego na adres e-mail szkoły. Wniosek dostępny w placówce lub
na stronie naborowej w dokumentach do pobrania.

6 maja
godz. 9.00

13 maja
godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

17 maja
godz. 9.00

20 maja
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 maja
godz. 12.00

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22 maja
godz. 12.00

23 maja
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

24 maja
godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

od 24 maja
godz. 12.00

 

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.