logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Deklaracja dostępności Drukuj

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.sp23.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2022

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne:

·         filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących,

·         niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,

·         część plików nie jest dostępna cyfrowo, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

·         e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

·         telefon: 24  364 48 50

 

Postępowanie odwoławcze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna:

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Armii Krajowej   mieści się przy ul. Walecznych 20. Wejścia na teren placówki, nie stanowią barier dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 

W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dostępne, dla osób poruszających się na wózku, korytarze
i pomieszczenia (toalety, gabinet dyrektora) są usytuowane na parterze.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych


W budynku szkoły  jest zamontowana platforma i pochylnia, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych


Na terenie placówki jest  parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu lub online  

 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.