logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Regulamin korzystania z ORLIKA Drukuj
 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne  oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
 3. Administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku.
 4. Użytkownikami kompleksu mogą być grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
 5. Kompleks boisk czynny jest we wszystkie dni tygodnia:
  od poniedziałku do piątku
  - od godz. 8.00 do godz. 15.00 – pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku oraz innych szkół z terenu Miasta Gminy Płock;
  - od godz. 15.00 do godz. 22.00  - obiekt dostępny dla wszystkich chętnych;
  w dniach sobota – niedziela
  - od godz. 8.00 do godz. 22.00 -  obiekt dostępny dla wszystkich chętnych.
 6. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram funkcjonowania obiektu.
 7. W uzasadnionych przypadkach zarządca zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu.
 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk.
 9. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości lub  legitymacji szkolnej i wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora – animatora lub pracownika obsługi.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju  i obuwia sportowego.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, np.: rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych,
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  e) zaśmiecania, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  f) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  g) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,
  h) wprowadzania zwierząt,
  i) korzystania z boisk bez zgody instruktora – animatora lub pracownika obsługi,
  j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 12. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa instruktor – animator i pracownik obsługi.
 13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu z instruktorem – animatorem lub pracownikiem obsługi.
 14. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za prywatne mienie użytkowników pozostawione na obiekcie.
 15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 16. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego za okazaniem dokumentu tożsamości i pozostawieniem go u pracownika kompleksu sportowego.
 17. Sprzęt sportowy wydaje instruktor – animator lub pracownik obsługi.
 18. Pobierający sprzęt jest zobowiązany zwrócić go w stanie nienaruszonym po skończonych zajęciach.
 19. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
 20. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje instruktor – animator lub pracownik obsługi obiektu.
 21. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.
 22. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
 23. Młodzież poniżej 12 roku życia przebywa na obiekcie za zgodą i  wiedzą rodziców/prawnych opiekunów, którzy biorą za nią pełną odpowiedzialność.
 24. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów bhp i p.poż, a w szczególności do zastosowania się do uwag pracowników kompleksu boisk.
 25. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy lub długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne.
 26. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

 TELEFONY ALARMOWE:                                                                             ADMINISTRATOR

POGOTOWIE RATUNKOWE                    - 999                  Szkoła Podstawowa z Oddziałami

STRAŻ POŻARNA                                       - 998                        Integracyjnymi nr 23 w Płocku

POLICJA                                                      - 997                                            ul. Walecznych 20

STRAŻ MIEJSKA                                        - 986                          tel. 24 364 99 10, 24 364 99 11

ALARMOWY dla tel. komórkowych          - 112